Magamról

A veszélyes anyagok egyre nagyobb mértékben elterjednek és átszövik mindennapi életünket. Nagy a jelentősége annak szállítási és logisztikai szempontból, hogy egy adott anyag, tárgy, termék vagy áru veszélyes árunak minősül-e, mert az különleges bánásmódot és eljárásokat igényel. A veszélyes áru fogalma szállításjogi kategória. Veszélyes árunak minősül minden olyan anyag, termék, mely a közlekedés biztonságát veszélyezteti.

Veszélyes áruk

Az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításáról szóló Európai Megállapodás) szabályzata az anyagokat 9 veszélyességi osztályba sorolja. A fogalom pontosításakor ezt is figyelembe kell venni: a veszélyes áru olyan anyag vagy tárgy, mely jellemezhető a veszélyességi osztályok kritériumait kielégítő tulajdonságok valamelyikével. A szabályzat szerint a fogalom kiegészül még az anyag vagy tárgy szállíthatósághoz való viszonyával, tehát a veszélyes áru szállítását az ADR tiltja, vagy csak feltételekkel engedi meg.

A szabályzat a következő veszélyességi osztályokat tartalmazza:

 • 1. osztály: robbanóanyagok és -tárgyak
 • 2. osztály: gázok
 • 3. osztály: gyúlékony folyékony anyagok
 • 4.1 osztály: gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok
 • 4.2. osztály: öngyulladásra hajlamos anyagok
 • 4.3 osztály: vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
 • 5.1 osztály: gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
 • 5.2 osztály: szerves peroxidok
 • 6.1 osztály: mérgező anyagok
 • 6.2 osztály: fertőző anyagok
 • 7. osztály: radioaktív anyagok
 • 8. osztály: maró anyagok
 • 9. osztály: különféle veszélyes anyagok és tárgyak
Jelölések

A veszélyes áru szállításában érintett vállalkozásoknál szállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmazni a 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet alapján, mely az EU 96/35/EK irányelvével összhangban rendelkezik a veszélyes áru szállításban érintett, e rendeletben meghatározott tevékenységet végző vállalkozások kötelezettségeiről.

 

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzékébe vétele:

A biztonsági tanácsadói bizonyítványom az 1-es és a 7-es osztály kivételével minden áruosztályra érvényes.

Bárca

A nevem és bizonyítványom alapján a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók Központi Közlekedési Felügyelet által vezetett névjegyzékében:
BT - K - 02039UN/03 - 166/08. sorszám alatt szerepelek.

 

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói feladatok ellátása:

Vontatmány

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó konkrét feladatait a fent említett rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. A vállalkozások veszélyes áruval folytatott - rendeletben meghatározott - tevékenységében folyamatosan figyelemmel kísérjük, ellenőrizzük az érvényben lévő szabályok betartását.

A veszélyes áru szállítási és a szállításhoz kapcsolódó címzetti, ki-és berakói, töltő illetve ürítői, csomagolói és feladói feladatok biztonságos, előírások szerinti ellátásához adunk tanácsadói munkával megfelelő szakmai hátteret.

A munkák keretében figyelemmel kísérjük a szállítandó veszélyes áruk (veszélyes hulladékok) azonosítására vonatkozó szabályok betartását. Részt veszünk a szabálytalanságok, balesetek, rendkívüli események okának felderítésében, jelentés készítésében a hatóságok részére, és törekszünk azok jövőbeli kiküszöbölésére.

Okmányok

Elkészítjük a feladói feladatokhoz kapcsolódó írásbeli utasításokat, kidolgozzuk a szükséges szállítási okmányokkal való ellátás rendjét. (Minta okmányok készítése.)

Elvégezzük az érintett munkavállalók ADR 1.3 fejezete szerinti oktatását, vizsgáztatását.

 

 

Alaptevékenységüket tekintve eltérő profilú vállalkozások gazdasági munkáját támogatjuk tanácsadói munkánkkal.

Folyamatos megbízás alapján neves nemzetközi

 • szállítmányozó és raktározó

továbbá hazai

 • veszélyes hulladékok szállításában érdekelt
 • vegyi- és festékgyártó
 • növényvédő szereket, kemikáliákat forgalmazó kereskedelmi

társaságoknál, vállalkozásoknál látok el tanácsadói feladatokat. Egyedi megbízás alapján a területhez kapcsolódó egyéb szakértői feladatokat is ellátok.
Bárcák

 

 

Bindics Gábor
Mobil: +36 (20) 411-8010
E-mail: flaute[kukac]t-online[pont]hu

Megjegyzés: [kukac]=@, [pont]=.